Tổng quan về Blender   Modeling - Dựng hình


Giới thiệu chuyên mục Modeling - Dựng hình (1)
Công cụ Poly build (1)
Model Pipeline + Công Cụ Spin Tool (4)
Sculpting người đàn ông từng bước một (2)
Model người bằng Blender cách nào nhanh nhất? (2)
Blender mesh deformers distributors (2)
Blender Conference 2017 - Blender cho kiến trúc - Blender for Architecture (1)
Creating a Low Poly Medieval House in Blender: Part 1 (1)
Blender Modifier: Boolean Modifier (1)
Blender Modifier: Bevel Modifier (1)
Model with Wireframe (4)
Blender Modifier: Array Modifier (1)