Tổng quan về Blender   Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging


Giới thiệu chuyên mục Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging (1)
Animation Blender (2)
Gộp đầu và thân nhân vật thành 1, animate đầu không theo (trước đó đã constrains) (7)
Làm thế nào để xóa (hay chỉnh lại) xương tự động hiện ra? (9)
Blender 2.79: Những tính năng mới trong Animation (1)
Blender 2.79: Những tính năng mới trong Rigging (1)